Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De overeenkomst tussen JILL & JACK BVBA en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Doordat de klant zijn bestelling heeft overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, internet …), erkent hij kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en deze ook te aanvaarden. De klant bevestigt hiermee eveneens dat onderhavige voorwaarden voorrang hebben op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen.
 2. Indien de klant betreffende zijn verbintenissen op basis van onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet uitvoert of niet zal kunnen uitvoeren, heeft JILL & JACK BVBA van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht de uitvoering van al haar eigen verbintenissen op te schorten.
 3. Aanbiedingen worden steeds gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven. De bestelde goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper, tenzij anders bepaald. De bewaring van de goederen bij derden, zoals transportbedrijven, in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de koper.
 4. Facturen zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel, netto, zonder korting en contant. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 10% op jaarbasis tot de volledige betaling. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire vergoeding van 8,5 % op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 125,00 euro boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle - zelfs nog niet vervallen – facturen met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 5. Eventuele klachten omtrent de facturen en/of de geleverde goederen dienen, op straffe van onontvankelijkheid, aangetekend en binnen de acht dagen na het leveren van de diensten of goederen, voor wat gebreken in deze diensten of goederen betreft, en binnen de acht dagen na factuurdatum, voor wat de inhoud van de factuur of het gefactureerd bedrag betreft, naar de maatschappelijke zetel van JILL & JACK BVBA te worden gestuurd.                                
 6. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant pas eigenaar wordt van de producten als alle facturen en rekeningen, zowel in hoofdsom, in rente als in kosten betaald zijn. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud behoudt zijn volle werking bij samenloop van schuldeisers, zo onder meer bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, liquidatie of beslag.
 7. De aansprakelijkheid van JILL & JACK BVBA is beperkt tot de aansprakelijkheid die door de wet vastgelegd is. In geval de aansprakelijkheid van JILL & JACK BVBA wordt weerhouden, zal zij ervoor kiezen om de geleverde goederen te vervangen of de prijs terug te betalen.

  De schadevergoeding die ingevolge een gebeurlijke aansprakelijkheid van JILL & JACK BVBA opgeëist zou kunnen worden, kan het bedrag dat betaald werd voor de geleverde goederen of diensten waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien nooit overschrijden.

  JILL & JACK BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (niet exhaustieve opsomming) : (a) het niet-naleven van onderhavige overeenkomst door de klant, (b) gebreken die veroorzaakt zijn door de koper of een derde, (c) een zware fout veroorzaakt door een product (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs als JILL & JACK BVBA gewaarschuwd werd voor deze schade, (d) vertragingen of gebreken in de uitvoering van onderhavige overeenkomst die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden buiten de wil van JILL & JACK BVBA (bv. ziekte van de werknemers, computerproblemen, in gebreke blijven van leveranciers), (e) een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (bv. stroomuitval of blikseminslag) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (bv. netwerkstoringen), (f) de niet-verlening of de niet-tijdige verlening van de licentie op het product, (g) in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, (h) in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.
 8. De klant kan een bestelling annuleren mits volledige schadeloosstelling van JILL & JACK BVBA van alle gemaakte kosten, de reeds gepresteerde diensten en de winst die zij ingevolge de annulatie moet derven. Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20 % van de waarde van de geannuleerde bestelling, doch met het recht voor JILL & JACK BVBA om een hogere schade te bewijzen.
 9. Nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit de algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In de plaats van de betreffende nietige bepaling treedt een geldige bepaling in de plaats, die de bedoeling van de partijen in het betreffende nietige of vernietigbare artikel zo juist mogelijk weergeeft.
 10. De administratie van JILL & JACK BVBA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door ons verrichte verkopen, werken, leveringen en diensten en van de door de klant verrichte betalingen. Partijen erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 11. Het Belgisch recht is van toepassing op alle verkopen, werken, leveringen en diensten. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, namelijk het vredegerecht, de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval.